Kod Mengeja Nombor Menjadi Perkataan dalam MS Excel 2007

{
Di bawah ini adalah kod Visual Basic MS Excel untuk menukar angka menjadi perkataan. Contoh RM123 menjadi Satu Ratus Dua Puloh Tiga Ringgit Sahaja. Salin keseluruhan kod di bawah ke dalam Visual Basic Window dalam MS Excel.

http://www.ozgrid.com/VBA/CurrencyToWords.htm
}

Option Explicit
‘Main Function
‘Kod ini diambil dari Internet
‘Saya hanya membuat sedikit modification
‘Function Name EjaNombor()
Function EjaNombor(ByVal MyNumber)
Dim Dollars, Cents, Temp
Dim DecimalPlace, Count
ReDim Place(9) As String
Place(2) = ” Ribu ”
Place(3) = ” Juta ”
Place(4) = ” Ribu Juta ”
Place(5) = ” Trilion ”
‘ String representation of amount.
MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
‘ Position of decimal place 0 if none.
DecimalPlace = InStr(MyNumber, “.”)
‘ Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
If DecimalPlace > 0 Then
Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
“00”, 2))
MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace – 1))
End If
Count = 1
Do While MyNumber “”
Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
If Temp “” Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
If Len(MyNumber) > 3 Then
MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) – 3)
Else
MyNumber = “”
End If
Count = Count + 1
Loop
Select Case Dollars
Case “”
Dollars = “”
Case “One”
Dollars = “Satu Ringgit”
Case Else
Dollars = Dollars & ” Ringgit”
End Select
Select Case Cents
Case “”
Cents = ” Sahaja”
Case “One”
Cents = ” and One Cent”
Case Else
Cents = ” dan Sen ” & Cents & ” Sahaja”
End Select
EjaNombor = Dollars & Cents
End Function

‘ Converts a number from 100-999 into text
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
Dim Result As String
If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
MyNumber = Right(“000” & MyNumber, 3)
‘ Convert the hundreds place.
If Mid(MyNumber, 1, 1) “0” Then
Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & ” Ratus ”
End If
‘ Convert the tens and ones place.
If Mid(MyNumber, 2, 1) “0” Then
Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
Else
Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
End If
GetHundreds = Result
End Function

‘ Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)
Dim Result As String
Result = “” ‘ Null out the temporary function value.
If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ‘ If value between 10-19…
Select Case Val(TensText)
Case 10: Result = “Sepuluh”
Case 11: Result = “Sebelas”
Case 12: Result = “Dua Belas”
Case 13: Result = “Tiga Belas”
Case 14: Result = “Empat Belas”
Case 15: Result = “Lima Belas”
Case 16: Result = “Enam Belas”
Case 17: Result = “Tujoh Belas”
Case 18: Result = “Lapan Belas”
Case 19: Result = “Sembilan Belas”
Case Else
End Select
Else ‘ If value between 20-99…
Select Case Val(Left(TensText, 1))
Case 2: Result = “Dua Puluh ”
Case 3: Result = “Tiga Puluh ”
Case 4: Result = “Empat Puluh ”
Case 5: Result = “Lima Puluh ”
Case 6: Result = “Enam Puluh ”
Case 7: Result = “Tujoh Puluh ”
Case 8: Result = “Lapan Puluh ”
Case 9: Result = “Sembilan Puluh ”
Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit _
(Right(TensText, 1)) ‘ Retrieve ones place.
End If
GetTens = Result
End Function

‘ Converts a number from 1 to 9 into text.
Function GetDigit(Digit)
Select Case Val(Digit)
Case 1: GetDigit = “Satu”
Case 2: GetDigit = “Dua”
Case 3: GetDigit = “Tiga”
Case 4: GetDigit = “Empat”
Case 5: GetDigit = “Lima”
Case 6: GetDigit = “Enam”
Case 7: GetDigit = “Tujoh”
Case 8: GetDigit = “Lapan”
Case 9: GetDigit = “Sembilan”
Case Else: GetDigit = “”
End Select
End Function

Advertisements

Bagaimana nak tahu berita palsu.

@Bagaimana nak tahu berita palsu.

1. Gerak hati.

Apabila menerima sesuatu berita, naluri, gerak hati atau instinct kita atau panca indera kita yang ke 6 atau Sixth Sense kita dapat menghidunya. Kita ambil contoh Beras palsu. Adakah logik plastik boleh ditukar menjadi makanan? Bukan-makanan tidak boleh ditukar menjadi makanan. Hanya makanan boleh ditukar menjadi makanan. Kemungkinan plastik boleh ditukar menjadi makanan mainanan (Toys).
2. Sumber.

Dari mana sumber berita itu diterima. Adakah ianya dari circulation atau copy n paste atau dari sumber internet yg sahih seperti disertakan URL seperti yg saya selalu gunakan. URL juga kalau boleh yg dimulai dgn https: dan bukannya http: https: adalah sumber internet secured selalu disertakan dengan mangga kunci. Kalau dari blogspot pula boleh dipertikaikan kerana ianya datang dari individu.

3. Mr Google.

Ini yg selalu saya gunakan. Carian atau Search menggunakan teknik yg mudah. Contoh utk membuat carian ‘Beras Faiza Palsu’. Taipkan perkataan ‘beras faiza palsu’ dalam Internet Explorer Address Bar atau Google Search dan enter search. Kalau nak lebih tepat lagi tambah perkataan spt hadis, quran, status, dll. Kalau nakkan dlm bentuk dokumen tambah pdf, doc, xls, ppt, research, paper, dll.

Selamat Mencuba. Kalau yg dah pandai tu bukan nak mengajar pula.